CasaArcomarzeeenpalmbijmaanlicht.jpeg
CasaArcomarwoonkamerbankenkeuken.jpeg
CasaArcomarwoonkamerenkeuken.jpeg
CasaArcomarkeuken2.jpeg
CasaArcomarkeuken.jpeg
UitzichtCasaArcomar.jpeg
PlayPause
previous arrow
next arrow

Algemene Voorwaarden 2024
Vakantiewoningen Playa d'Or, Casa Arcomar (nr 41)

Artikel 1. Huurperiode
Alle huurprijzen zijn in € en per week, beginnende op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur en eindigend op de overeengekomen zaterdag of andere overeengekomen dag uiterlijk 10.00 uur. Er kan geen aanspraak op de woning worden gemaakt eerder en later dan het vermelde tijdstip! In overleg is het mogelijk buiten deze tijden aan te komen, vertrek altijd voor 10.00 uur. Tevens kunnen geen rechten worden verleend als de sleutel niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald en het sleuteladres daardoor niet bereikbaar is. U dient het sleuteladres zo spoedig mogelijk van eerdere of latere aankomst op de hoogte te stellen, doch uiterlijk een half uur voor de aangegeven uiterlijke aankomsttijd.

Artikel 2. Bevestiging en Betaling
1. De tot stand gekomen huurovereenkomst wordt door ons schriftelijk bevestigd.
2. Na ontvangst van de bevestiging dient per omgaande een aanbetaling, van 40% van de totale huursom, op ons bankrekeningnummer in Nederland te zijn bijgeschreven.
3. De overige 60% van de totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
4. Bij boeking minder dan 6 weken voor aankomst dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald en wel per direct, het geld dient binnen 48 uur op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5. Door het ondertekenen en (aan)betalen van uw verblijf gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, zoals hier vermeld.

Artikel 3. Annuleren
1. Annuleren van de overeenkomst is niet mogelijk.
2. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf wordt geen restitutie verleend.
3. U dient zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Wij gaan er vanuit dat u zich goed verzekerd!
4. Annulering van onze zijde zal berusten op overmacht (daarbij denkend aan het te niet gaan of onbruikbaar geraken van het onderpand). Wij zullen ons uiterste best doen u een deugdelijke of passende oplossing te bieden. Indien wij dit niet kunnen realiseren zullen wij tot (gedeeltelijke) teruggaaf van uw betalingen overgaan. Echter nooit meer dan het aan ons betaalde bedrag. Hiermee wordt echter niet bedoeld het niet in gebruik zijn of kunnen nemen van een gedeelte van de elektrische en technische voorzieningen in de woning. Wij doen uiteraard ons uiterste best voor een oplossing te verzorgen. Uw eerste aanspreekpunt hiervoor is het sleuteladres.

Artikel 4. Huur
1. Bij de huur is inbegrepen: Elektriciteit (max. 12 khw per dag), water en gebruik van de airconditioning/verwarming in de woonkamer.
2. Bij de huur is niet inbegrepen: Linnengoed en de (eind-)schoonmaak.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de ADSL wireless internetverbinding (WIFI), middels uw eigen laptop, smartphone of tablet. Daarmee is het voor u en uw huisgenoten mogelijk op normale wijze internet en webmail te gebruiken. U dient zich bij het gebruik van onze internetverbinding aan alle wet- en regelgeving te houden. Bij vermoeden van misbruik of navraag van autoriteiten moeten wij uw gegevens doorgeven. Het is niet toegestaan de code aan anderen op het park te verstrekken u bent ook verantwoordelijk voor hun gebruik van de internet verbinding. Omdat het Wifi-signaal ook bereikbaar is rondom de woning heeft u geen controle meer wie er allemaal gebruik kunnen maken van de verbinding. Ook zal de snelheid van de gebruikers van uw eigen verbinding naar beneden gaan. Dit lijkt ons een ongewenste situatie voor u, maar ook voor de huurders na u. Voor het niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn van de internetverbinding om technische redenen zijn wij niet aansprakelijk en wordt geen restitutie betaald. Storingen dienen gemeld te worden bij de beheerder van het bungalowpark zodat zij contact op kan nemen met de leverancier. Zij zal er alles aan doen dit zo snel mogelijk te coördineren.
3. Bij de huur is niet inbegrepen de extra service die u behoeft bij calamiteiten. Indien u gebruik maakt van hulp, van bijvoorbeeld onze beheerder (bij ziekte of ongeval etc.) zullen de voor u gemaakte kosten aan u in rekening worden gebracht. U zult hier schriftelijk een nota van ons voor ontvangen, de gemaakte kosten kunt u indien gedekt verhalen op uw reisverzekering.
4. De electrische installatie in huis is geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik, het opladen van elektrische (of hybride) voertuigen etc. is niet toegestaan, bij elektra gebruik boven fare use (12 khw) per dag worden de extra energiekosten doorbelast! Extra kosten worden verrekend met de borg (het terug betalen van de borg kan hierdoor wat langer duren, in Spanje kan het langer duren voor wij een update van het verbruik krijgen).

Artikel 5. Zoekraken sleutel
Er wordt € 75,-- in rekening gebracht indien de sleutel is zoekgeraakt.

Artikel 6. Aantal personen
1. Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreden. Indien zonder toestemming van verhuurder meer mensen overnachten dan overeengekomen, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit de overeenkomst en is hij schadeplichtig, de overeenkomst wordt ook per direct ontbonden zonder recht op teruggave van reeds betaalde huur, met verplichting tot betaling van schade zoals genoemd in artikel 6.2
2. Verhuurder en huurder komen overeen dat door verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal overeengekomen personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

Artikel 7. Huisdieren, roken, parkreglement, schoonmaak.
1. Het verblijf van huisdieren is niet toegestaan in Casa Arcomar.
2. In Casa Arcomar is roken niet toegestaan! Huurders na u komen ook graag in een rookvrije woning.
3. U dient zich ten alle tijden aan het park reglement te houden (ter inzage in de woning).
4. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf gescheiden af te voeren en te deponeren in de daarvoor bestemde ondergrondse containers (o.a. voor de het appartement gebouw platjador en de camperplaats).
5. U dient de keuken, keukengerei en de koelkast, wasmachine, magnetron, barbeque etc. schoon achter te laten. De vaatwasser dient tevens uitgeruimd te zijn.
6. U dient de woning veegschoon achter te laten.
7. Indien door u punt 3,4 en/of 5 niet zijn nagekomen worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht a 40,-- € per half uur, met een minimum bedrag van 40,-- € (onze schoonmakers komen altijd met minimaal 2 personen).
8. Indien u de woning niet schoon (genoeg) aantreft dient u dit direct te reclameren, nadien kunnen wij hier niets meer in betekenen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen. Wij adviseren u gebruik te maken van de safe. 
b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische of electrische apparatuur in de woningen.
2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Let u hier bij ook op het deugdelijk afsluiten van de woning. Mocht door uw toedoen (niet goed afsluiten) zaken uit de woning worden ontvreemd en/of schade aan de woning worden toegebracht zullen wij de kosten daarvan bij u in rekening brengen.
3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
4. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door gebruik van de woning en inventaris uit. Dit geldt ook voor het gebruik van tuinmeubilair, door invloed van zon en ziltelucht gaat dit sneller kapot dan wij in Nederland gewend zijn.

Artikel 9: Klachten
1. Klachten over de woning, te denken valt aan niet schoon zijn, niet in werking zijn van apparatuur of andere technische problemen, dienen uiterlijk binnen 24 uur aan het sleuteladres te worden gemeld, zodat aan een oplossing kan worden gewerkt.
2. U huurt een woning aan een openbare weg, helaas kan het voorkomen dat er werkzaamheden door overheidsinstanties, buren etc. worden uitgevoerd. Indien mogelijk zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien u overlast op welke wijze dan ook ervaart verzoeken wij u dit op te nemen met de beheerder zodat hij kan kijken of hier iets aangedaan kan worden. Overlast buiten onze schuld ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van de huursom of gedeelte daarvan zolang onze woning bereikbaar is en alles naar behoren werkt.

Artikel 10: Kortingen, last minute boekingen
Kortingen vermeld op de website zijn alleen van toepassing op nieuwe boekingen via de website en dienen minimaal 48 uur voor aankomst bekend te zijn.